Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług składania zamówień na odzież za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.dresscode.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

Podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy i jednocześnie administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą DRESS CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi, 90-418, Aleja Tadeusza Kościuszki 23/25 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 zwanego dalej Administratorem.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane również RODO.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym w celu zawarcia lub wykonania Umowy

W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

·        Adres mail;

·        Dane adresowe (kod pocztowy i miejscowość; państwo; ulice wraz z numerem posesji; imię i nazwisko);

·        Numer telefonu;

·        Firmę przedsiębiorcy;

·        Numer NIP.

         W celu ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym. Przetwarzane w tym celu mogą być jedynie dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody oraz do egzekwowania w/w roszczeń.

Dane Klientów udostępnione Administratorowi nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Dane Klientów przetwarzane na podstawie udzielonej zgody są przechowywane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

Prawa osób, których dane dotyczą:

·        Prawo do cofnięcia zgody

           Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu otrzymania przez Administratora w/w oświadczenia.

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

·        Prawo dostępu do danych

       Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza on dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a)      uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b)      uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c)      uzyskać kopię swoich danych osobowych.

·        Prawo do sprostowania danych

         Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej Administratora.

 

·        Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

           Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

a)      Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

·        dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

·        wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

·        wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

·        dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

·        dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

·        dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

b)     Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.

·        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

       Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

         Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

·        gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

·        gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

·        gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·        gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

·        Prawo do przenoszenia danych

         Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w/w terminie, spełni je w wyznaczonym przez siebie terminie informując Klienta uprzednio

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 Klient ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres mailowy Administratora.

·        Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania niego.

Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny, a Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki, na które może wpłynąć między innymi rozwój technologii cyfrowych, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój, bądź zmiana skali działalności Sklepu Internetowego. Każda zmiana zostanie poprzedzona publikacją nowego i dotychczasowego brzmienia Polity z odpowiednim wyprzedzeniem.