REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
sklep.dresscode.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Dress Code sp. z o.o., al. Kościuszki 23/25; 90-418 Łódź , NIP: 7252313587;
tel. +4842 6326898;  adres email: biuro@dresscode.pl

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Klient – oznacza ono przedsiębiorcę lub podmiot gospodarczy. Sklep nie prowadzi sprzedaży na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a.      poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b.      emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru, w szczególności nr NIP. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia w formie dokumentowej (mailowo) oraz podaje dostępny termin realizacji. Zamówienie należy traktować jako ofertę zawarcia umowy, zaś w/w potwierdzenie jako oświadczenie w przedmiocie przyjęcia oferty. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą uznania rachunku bankowego Sklepu kwotą zadatku stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, sposób dostawy.W przypadku sprzeczności wiążące są informacje objęte potwierdzeniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

4. Celem uniknięcia wątpliwości: informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

§3

Płatności

1. Dopuszczalną formą płatności jest przedpłata na konto Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w momencie potwierdzenia zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Sklep zawiadomi klienta o tym, że zamówienie jest gotowe do wysyłki. Zapłata za towar musi być dokonana w terminie 3 dni roboczych od momentu w/w zawiadomienia. Przesyłka zostanie zlecona przedsiębiorcy przewozowemu z zachowaniem takiego samego terminu – licząc od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia jest wpłata na rachunek bankowy Sklepu zadatku w kwocie nie mniejszej niż 30 % wartości zamówienia. W tytule przelewu wskazać należy numer zamówienia.

 

§4

Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy. Wysyłka jest realizowania po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu. Korzyści i ciężary przechodzą na klienta z chwilą wydania towaru przedsiębiorcy przewozowemu.

§5

Reklamacje

1. Odpowiedzialność Sklepu ograniczona jest do udzielonej przez Sklep gwarancji jakości. Strony wyłączają w zakresie przewidzianym przepisami prawa odpowiedzialność odszkodowawczą Sklepu oraz zastosowanie przepisów o rękojmii za wady rzeczy sprzedanej.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. 

5. Gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika towaru albo działaniem siły zewnętrznej (np. zastosowanie niezgodnych z zaleceniami środków czyszczących, uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty,np.: wilgoć, korozja, pył, itp.),

b) uszkodzeń powstałych wskutek naturalnego częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem urządzeń,

c) uszkodzeń zaistniałych na skutek:

– przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez klienta lub osoby trzecie,

– nieprawidłowego transportu od momentu przejścia korzyści i ciężarów.

d) nieprawidłowego doboru towaru pod względem rozmiaru.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Sklep nie jest przeznaczony dla klienta indywidualnego (konsumenta), zakupów może dokonać tylko i wyłącznie podmiot gospodarczy identyfikujący się numerem NIP, dlatego przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. nie stosuje się.

2. Klient  nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

3. W wyjątkowych przypadkach wymiana towaru jest możliwa wyłącznie po uprzednim kontakcie ze sklepem i po potwierdzeniu przez Sklep w formie dokumentowej takiej możliwości. Nie wszystkie asortymenty są objęte prawem do wymiany, mogą również wystąpić opłaty manipulacyjne.

§7

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient (lub osoby reprezentujące klienta) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Złożenie zamówienia po zmianie Regulaminu możliwe będzie tylko w przypadku złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na związanie jego postanowieniami w zmienionym brzmieniu.

6. W przypadku gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu pogarszały sytuację prawną podmiotu niebędącego konsumentem, ale chronionego przepisami prawa jak konsument postanowienia te nie będą miały względem niego zastosowania, a w ich miejsce Strony związane będą regulacjami przepisów prawa powszechnie obowiązującego.